Vad är en friggebod?

Många tycker att en bra friggebod ska vara både estetiskt tilltalande och funktionell. Denna typ av byggnad har på senare år blivit mycket populär för dem med stor tomt eller som komplement till sommarstugan. Friggeboden gör att man får ett bra förråd att ställa utemöbler m.m. under vinterhalvåret när sommarstugan står obebodd.

En friggebod är en fristående byggnad som högst får vara 15 m² byggnadsarea med högst tre meter till taknocken. Efter den 1 januari 2008 är antalet bodar inte som tidigare begränsat till två, och arean avser den sammanlagda arean för alla friggebodar på fastigheten.

Friggebod

Det krävs inget bygglov för att uppföra en friggebod om den uppförs på tomt som är bebyggd med ett en- eller tvåbostadshus. Den får däremot inte uppföras närmare än 4,5 meter från grannens tomtgräns utan dennes medgivande. Kommunen får inom ett område som är kulturhistoriskt värdefullt upphäva lovfriheten för friggebodar. Inom strandskyddsområde krävs dessutom särskild dispens. Friggeboden måste också uppfylla lagens grundläggande krav på byggnader. T.ex. att den skall ha en form och färg som är estetiskt tilltalande, inte får medföra fara för trafiksäkerheten eller annan fara och att den inte får medföra betydande olägenheter för grannar i omgivningen. Reglerna om brandskydd kan påverka såväl placering som valet av material om boden är större än 10m².

Friggeboden fick sitt namn efter folkpartisten Birgit Friggebo när hon år 1979 lät avskaffa bygglovsplikten för två byggnader av detta slag om tillsammans maximalt 10m². Friggeboden skiljer sig från attefallshus som kom senare och fick sitt namn efter en annan bostadsminister, nämligen Stefan Attefall.

Från början var de flesta friggebodar som uppfördes utformade av fastighetsägaren. Arkitekturen hämtade inspiration från lekstugor och förråd. Ofta gjordes friggebodarna som små kopior av huvudbyggnaden, med relativt mycket detaljer och imitation av äldre byggnadsstil. På senare år har friggebodarna ändrat karaktär och mer samtida formspråk har dykt upp. Dessutom har och nya material prövats. I många fall har kvaliteten på friggebodarna höjts, med mer påkostad inredning, bättre material och maskinell utrustning. Det har dessutom kommit till ett antal tillverkare av friggebodar med olika inriktning och kvalitet.